Vô thường

now browsing by tag

 
 

Vô Thường

Tam thánh tranh đá

Cuộc sống vốn Vô thường.
Nếu không làm nó Phi thường.
Hãy giữ cho nó Bình thường.
Đừng để nó Tầm thường.
—- I love my life Cuộc sống tôi yêu —–