Vô Thường

Tam thánh tranh đá

Cuộc sống vốn Vô thường.
Nếu không làm nó Phi thường.
Hãy giữ cho nó Bình thường.
Đừng để nó Tầm thường.
—- I love my life Cuộc sống tôi yêu —–